എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Activity 6 - The Seed of Truth

Share it:

RELATED POSTS

Pingala sowed the seed in a pot in his garden.
Have you ever sown seeds?
What are the activities connected with cultivation?
Some activities related to cultivation are given below.
Match the pictures with the action by drawing lines.
ANSWER
Now, arrange the activities in the proper order.
Share it:

Eng4 U1Post A Comment:

0 comments: