ആഴ്ചകളേഴും ഓടുന്നു

RELATED POSTS

ആഴ്ചകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പാട്ട് പാടാം..
ഇടവപ്പാതി നടന്നെത്തി
ഞാനും ഞായറുമൊരുമിച്ച്
ഞങ്ങള് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ
തിങ്കൾ വന്നു വിളിക്കുന്നു
മാങ്ങ പെറുക്കാൻ പോരുന്നോ?
ചൊവ്വയ്ക്കുണ്ടൊരു മാന്തോട്ടം
കാവൽക്കാരൻ ബുധനാണേ
വ്യാഴവും വെള്ളിയുമോടുന്നു
മാങ്ങ പെറുക്കിയിട്ടോടുന്നു
ശനിയും പിറകേ ഓടുന്നു
ഓടുന്നങ്ങനെ ഓടുന്നു
ആഴ്ചകളേഴും ഓടുന്നു

Math1 U11

SongPost A Comment:

0 comments: