എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

Textbook Monitoring System 2023-24

Share it:

RELATED POSTS

2023-24 അധ്യയന വർഷത്തെ 1 മുതൽ 10 വരെ ക്ലസ്സുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സ്‌കൂളുകൾക്ക് ഓൺലൈൻ മുഖേന ഇൻഡന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സൗകര്യം KITE (Kerala Infrastructure and Technology for Education (IT@School) ന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ KITE KERALA SITE നവംബർ 15 മുതൽ 30 വരെ ലഭിക്കും. സർക്കാർ /എയിഡഡ് /ടെക്നിക്കൽ സ്‌കൂളുകൾക്കും അംഗികാരമുള്ള അൺഎയിഡഡ് /സി.ബി.എസ്സ്.ഇ. /നവോദയ സ്‌കൂളുകൾക്കും ഓൺലൈനായി ഇൻഡന്റ് രേഖപ്പെടുത്താം. 2023-24 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഒന്നാം വാല്യം 288 ടൈറ്റിലുകളും രണ്ടാം വാല്യം 183 ടൈറ്റിലുകളും, മൂന്നാം വാല്യം 20 ടൈറ്റിലുകളും ഉൾപ്പടെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളാണുള്ളത്. എല്ലാ പ്രഥമാദ്ധ്യാപകരും അവരുടെ സ്‌കൂളിന് ആവശ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കൃത്യ സമയത്തുനുള്ളിൽ ഇൻഡന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇൻഡന്റിംഗ് നൽകുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങുന്ന വിശദമായ സർക്കുലർ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബസൈറ്റിലും GENERAL EDUCATION SITEഎല്ലാ വിദ്യാഭ്യസ (ഉപ ഡയറക്ടർ, ഉപജില്ലാ) ഓഫീസുകളിലും ലഭ്യമാണ്.
Share it:

Govt Orders And CircularPost A Comment:

0 comments: