ഇലയ്‌ക്കുമുണ്ട് പറയാൻ (Class 4 EVS Unit 2)

Share it:

RELATED POSTS

നാലാം ക്‌ളാസിലെ പരിസരപഠനം ഇലയ്‌ക്കുമുണ്ട് പറയാൻ എന്നതിനെ ആസ്‌പദമാക്കി ചെറിയൊരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ രേഖ. കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം താങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താം..


തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണേ..
Share it:

Unit TestPost A Comment:

0 comments: