സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് (Class 4 EVS Unit 3)

RELATED POSTS

നാലാം ക്‌ളാസിലെ പരിസരപഠനം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് എന്നതിനെ ആസ്‌പദമാക്കി ചെറിയൊരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ രേഖ. കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം താങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താം..


തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണേ..

Unit TestPost A Comment:

2 comments: