വയലും വനവും (Class 4 EVS Unit 1)

RELATED POSTS

നാലാം ക്‌ളാസിലെ പരിസരപഠനം ഒന്നാം യൂണിറ്റായ വയലും വനവും എന്നതിനെ ആസ്‌പദമാക്കി ചെറിയൊരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ രേഖ. കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം താങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താം..


Unit TestPost A Comment:

0 comments: