ഒരുമയുടെ ആഘോഷം - Page 63

RELATED POSTS

പാഠഭാഗത്തെ 63 പേജിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ വായിക്കാം.. 
ചെറു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാം
01. പൂമണം പരന്നപ്പോൾ ആരാണ് പാറിപ്പറന്നത്? 
പൂമ്പാറ്റകൾ 
02. വണ്ടുകൾ എന്താണ് ചെയ്‌തത്‌? 
മൂളിപ്പാട്ടുകൾ പാടി 
03. പൂക്കാലത്തിന്റെ ആഘോഷം വരവായി..ഏതാണ് ആ ആഘോഷം? 
ഓണം
04. ഏതെല്ലാം പൂക്കളാണ് വിരിഞ്ഞത്?
തെച്ചി, കണ്ണാന്തളി, കാക്കപ്പൂ, പിച്ചി, ജമന്തി, ചെമ്പകം 

MAL1 U4Post A Comment:

0 comments: