പൂക്കൾ നിർമ്മിക്കാം

RELATED POSTS

വിവിധ തരത്തിൽ വിവിധ പാഴ്‌വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചും കളർ പേപ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ചും നമ്മൾക്ക് പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കാം.. അതിന് സഹായകരമായ വീഡിയോകൾ താഴെ നൽകുന്നു. അനുയോജ്യമായത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ..
How To Make Round Tissue Paper Flower
Making Flowers out of Paper
Paper Flowers
How To Make Rose Flower From Newspaper

MAL4 U4

Paper Art WorksPost A Comment:

0 comments: