അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താം - സ്നേഹം താൻ ശക്തി

Share it:

RELATED POSTS

 
സ്നേഹം താൻ ശക്തി എന്ന പാഠഭാഗത്ത് വരുന്ന വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താം എന്ന പ്രവർത്തനം.
'അ' മുന്നിൽ ചേരുമ്പോൾ വാക്കുകൾക്ക് വിപരീതാർത്ഥം വന്നു ചേരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ. മറ്റു വാക്കുകളും ഇതുപോലെ മാറ്റിയെഴുതൂ..
സാധാരണം - അസാധാരണം 
നീതി - അനീതി 
ധർമ്മം - അധർമ്മം 
സത്യം - അസത്യം 
വിരളം - അവിരളം 
സന്തുഷ്ഠൻ - അസന്തുഷ്ഠ
Share it:

MAL4 U1Post A Comment:

0 comments: