വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താം - സ്നേഹം താൻ ശക്തി

RELATED POSTS

 
സ്നേഹം താൻ ശക്തി എന്ന പാഠഭാഗത്ത് വരുന്ന വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താം എന്ന പ്രവർത്തനം.
'അ' മുന്നിൽ ചേരുമ്പോൾ വാക്കുകൾക്ക് വിപരീതാർത്ഥം വന്നു ചേരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ. മറ്റു വാക്കുകളും ഇതുപോലെ മാറ്റിയെഴുതൂ..
സാധാരണം - അസാധാരണം 
നീതി - അനീതി 
ധർമ്മം - അധർമ്മം 
സത്യം - അസത്യം 
വിരളം - അവിരളം 
സന്തുഷ്ഠൻ - അസന്തുഷ്ഠ

MAL4 U1Post A Comment:

0 comments: