എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

വീട് നിർമ്മാണം

Share it:

RELATED POSTS

വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുകൾ ഏതൊക്കെ? വീടിന്റെ ചിത്രവുമായി വരച്ചുചേർക്കാം..
വീടു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം തൊഴിലുകൾ അറിയാം..
# എൻജിനീയറിങ് 
# കൽപ്പണി 
# വാർപ്പുപണി 
# മരപ്പണി 
# വയറിങ് 
# പെയിന്റിങ് 
Share it:

Mal2 U1Post A Comment:

0 comments: