വീട് നിർമ്മാണം

RELATED POSTS

വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുകൾ ഏതൊക്കെ? വീടിന്റെ ചിത്രവുമായി വരച്ചുചേർക്കാം..
വീടു നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം തൊഴിലുകൾ അറിയാം..
# എൻജിനീയറിങ് 
# കൽപ്പണി 
# വാർപ്പുപണി 
# മരപ്പണി 
# വയറിങ് 
# പെയിന്റിങ് 

Mal2 U1Post A Comment:

0 comments: