തൊഴിലുകൾ പലതരം

Share it:

RELATED POSTS

നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും എന്തെല്ലാം തൊഴിലുകളാണ് കാണുന്നത്? ചിത്രം നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ ഉള്ളവർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്?
# പോലീസ് 
# ഓട്ടോഡ്രൈവർ 
# തയ്യൽക്കാരി 
# കൃഷിക്കാരൻ 
# മീൻവില്പനക്കാരൻ 
# അധ്യാപിക 
# മൺപാത്ര വില്പനക്കാരൻ  
ഇവ കൂടാതെ ധാരാളം ജോലികൾ ഉണ്ട് അവയും എഴുതിയാലോ?
# കൽപ്പണി 
# തടിപ്പണി 
# കടക്കാരൻ 
# വിൽപ്പനക്കാരൻ 
# ഓഫീസ് ജോലി 
# ........................
# .......................
കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിന്റെയും വിവരങ്ങൾ വച്ച് ഒരു ജോലി കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിന്റെയും വിവരങ്ങൾ വച്ച് ഒരു ജോലി കാർഡ് ഉണ്ടാക്കി ടീച്ചറെ ഏൽപ്പിക്കൂ...
അംഗത്തിന്റെ പേര് തൊഴിൽ
മനോജ്  ഡ്രൈവർ 
ശ്രീലത  തയ്യൽ 
മനോഹരൻ  കടയിൽ വിൽപ്പനക്കാരൻ 
................... .....................
Share it:

Mal2 U1Post A Comment:

0 comments: