തൊഴിൽ പാട്ട്

Share it:

RELATED POSTS

തന്താനേ താനാനേ തന്തിന്നാനോ
തന്താനേ താനാനേ തന്തിന്നാനോ
പട്ടാളവും പോലീസും നാടു കാക്കുന്നേ
ആരോഗ്യം കാക്കാനായ് ഡോക്ടർമാരുണ്ടേ
മരുന്നുകളെല്ലാം നൽകീടാൻ നേഴ്സുമാരുണ്ടേ
വണ്ടികളോടിക്കുന്നതിനായ് ഡ്രൈവർമാരുണ്ടേ
ടിക്കറ്റുകൾ നൽകാനായ് കണ്ടക്ടർമാരുണ്ടേ
തുണികൾ തുന്നുന്നതിനായി തയ്യൽക്കാരുണ്ടേ
അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും ടീച്ചർമാരുണ്ടേ
വൈദ്യുതിയെല്ലാം ശരിയാക്കും ലൈൻമാൻമാരുണ്ടേ
നാടെങ്ങും ശുചിയാക്കും ക്ലീനർമാരുണ്ടേ
തന്താനേ താനാനേ തന്തിന്നാനോ
തന്താനേ താനാനേ തന്തിന്നാനോ
Share it:

Mal2 U1Post A Comment:

0 comments: