മാമ്പഴം പ്രവര്‍ത്തന പുസ്തകം

RELATED POSTS

മാമ്പഴം എന്ന അവധികല പ്രവർത്തനപുസ്തകം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇഫക്റ്റീവ് ടീച്ചർ എന്ന സംഘടനയാണ് നിർമ്മിച്ചത്.  പ്രൈമറി ക്‌ളാസുകളിലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പരിഹാര ബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നാണ് ഈ പുസ്തകം.

Vacation WorksheetPost A Comment:

0 comments: