എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

Who is Our Neighbour? - Page 104

Share it:

RELATED POSTS

What are the men carrying into the house?
The men unloaded things one by one from the lorry.
Whose bicycle is it?
A boys or a girls
Do you ride a bicycle?
Yes / No

READ NOW

Sam and Lizzy saw the men carrying things into the house.
‘Look, it is a cycle!’ cried Lizzy.
‘Gee, It looks like a boy’s cycle,’ Sam said happily.
‘But girls too can ride that cycle,’ Lizzy said with a smile.

NEW WORDS

# Carrying = ചുമക്കുക
# Looks like = അതുപോലെ
# Girls too = പെൺകുട്ടികൾക്കും
# Happily = സന്തോഷത്തോടെ

MALAYALAM MEANING

Sam and Lizzy saw the men carrying things into the house.
സാമും ലിസിയും ആളുകൾ സാധനങ്ങൾ വീടിനുള്ളിലേക്ക് ചുമന്ന് കയറ്റുന്നത് കണ്ടു.
‘Look, it is a cycle!’ cried Lizzy.
"നോക്കൂ, അതൊരു സൈക്കിളാണ്!' ലിസ്സി വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
‘Gee, It looks like a boy’s cycle,’ Sam said happily.
'ഗീ,അതുകണ്ടാൽ ഒരാൺകുട്ടിയുടെ സൈക്കിളുപോലെ ഇരിക്കുന്നു' സാം സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു.
‘But girls too can ride that cycle,’ Lizzy said with a smile.
'എന്നാൽ പെൺകുട്ടികൾക്കും അത്തരം സൈക്കിളിൽ സവാരി ചെയ്യാം' ലിസ്സി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.

SIMPLE QUESTIONS

# Why does Sam say that it was a boy’s bicycle?
Sam wants a good boy as his new neighbour.
# Is Sam happy now? Why?
Yes, Sam is very happy. He is happy because he believes that his new neighbour is a boy.
Who is Our Neighbour? - FULL CONTENT LISTS

Share it:

Eng2 U5Post A Comment:

0 comments: