എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

Who is our Neighbour? - ACTIVITY 01

Share it:

RELATED POSTS

There are many types of houses. Some are big and some are small. Some houses have two or three rooms. Some houses have many rooms. These rooms have different uses. [പലതരം വീടുകൾ ഉണ്ട്. ചിലത് വലുതും ചിലത് ചെറുതുമാണ്. ചിലത് വീടുകൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മുറികളുണ്ട്. ചില വീടുകളിൽ പല മുറികളുമുണ്ട്. ഇവ മുറികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്.] Look at the pictures given below and write the names of the rooms. [താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി മുറികളുടെ പേരുകൾ എഴുതുക.]

ANSWER KEY

Can you say what we do in these rooms?
Match the rooms with their uses.

ANSWER KEY

Share it:

Eng2 U5Post A Comment:

0 comments: