അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Who is our Neighbour? - ACTIVITY 01

Mashhari
0
There are many types of houses. Some are big and some are small. Some houses have two or three rooms. Some houses have many rooms. These rooms have different uses. [പലതരം വീടുകൾ ഉണ്ട്. ചിലത് വലുതും ചിലത് ചെറുതുമാണ്. ചിലത് വീടുകൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മുറികളുണ്ട്. ചില വീടുകളിൽ പല മുറികളുമുണ്ട്. ഇവ മുറികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്.] Look at the pictures given below and write the names of the rooms. [താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി മുറികളുടെ പേരുകൾ എഴുതുക.]

ANSWER KEY

Can you say what we do in these rooms?
Match the rooms with their uses.

ANSWER KEY

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !