എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

Who is our Neighbour? - ACTIVITY 02

Share it:

RELATED POSTS

We have seen the house of Sam and Lizzy.
(a) There are several pieces of household items in their house. Here are some of them. Read the names of the items given and fill in the blanks suitably.
1. They have a …………………….. in the bedroom.
2. They have a ………………….in the dining room.
3. They keep their dress in an ………………………
4. They have two………………in the drawing room.
5. They have a ………………….in the kitchen.
(b) Now, write about the furniture in your house.
We have…………………….. in our ………………
We have …………………….in our ……………….
We have ……………………………
We have ……………………………….

ANSWER KEY

1. They have a cot in the bedroom.
2. They have a table in the dining room.
3. They keep their dress in an almirah.
4. They have two chairs in the drawing room.
5. They have a stove in the kitchen.
(b) Now, write about the furniture in your house.
We have teapoy in our drawing room.
We have dining table in our dining room.
We have cot in our bedroom.
We have an almirah in our bedroom.
Share it:

Eng2 U5Post A Comment:

0 comments: