കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തവ ഏത്? - നാടിനെ രക്ഷിച്ച വീരബാഹു

RELATED POSTS

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തതിന് ചുറ്റും വട്ടം വരയ്‌ക്കണം.
ദീനം
ദേഹം
അസുഖം
രോഗം
ദിവസവും കുളിക്കണം.
എപ്പോഴും തിന്നണം.
നിത്യവും വ്യായാമം ചെയ്യണം.
നഖങ്ങൾ മുറിക്കണം.
ഉത്തരം
ദേഹം [ബാക്കി എല്ലാം ഒരേ അർഥം വരുന്ന വാക്കുകളാണ്.]
എപ്പോഴും തിന്നണം. [മറ്റുള്ളവ നല്ല ആരോഗ്യ ശീലങ്ങളിൽ പെടുന്നവയാണ്]

Mal2 U3Post A Comment:

0 comments: