നാടിനെ രക്ഷിച്ച വീരബാഹു - എത്ര വാക്കുകൾ

RELATED POSTS

ചികിത്സിക്കാനെത്തി - ചികിത്സിക്കാൻ , എത്തി
കൊട്ടാരത്തിലെത്തി - കൊട്ടാരത്തിൽ, എത്തി
തമ്മിൽത്തമ്മിൽ - തമ്മിൽ, തമ്മിൽ
ഒപ്പത്തിനൊപ്പം - ഒപ്പത്തിന്, ഒപ്പം
പതുക്കെപ്പതുക്കെ - പതുക്കെ, പതുക്കെ
നിറഞ്ഞിരിക്കണം - നിറഞ്ഞ് , ഇരിക്കണം
അങ്ങനെയങ്ങനെ - അങ്ങനെ , അങ്ങനെ
അങ്ങനെയിരിക്കെ - അങ്ങനെ, ഇരിക്കെ

Mal2 U3Post A Comment:

0 comments: