പറയാം എഴുതാം - നാടിനെ രക്ഷിച്ച വീരബാഹു

RELATED POSTS

1. "ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഈ പെരുവയറൻ രാജാവ് നാടുമുടിക്കും."- ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം?
രാജാവ് എപ്പോഴും തീറ്റയാണ്. പ്രജകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തയേ ഇല്ല.
2. "ഞാൻ പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്‌താൽ രോഗം പടി കടക്കും."എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് വീരബാഹു രാജാവിനോട് പറഞ്ഞത്?
ഒന്നും കഴിക്കരുത്, ഉറങ്ങണം
3. "ഇതുകേട്ട രാജാവിന് വീരബാഹുവിനോട് നീരസം തോന്നി." എന്തുകൊണ്ട്?
ദേഹം വിയർക്കും വരെ വേല ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്.
4. എന്താണ് പടയാളികൾ നീടുനീളെ വിളംബരം ചെയ്‌തത്‌?
ദേഹം ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കണം, കീടങ്ങളെ തുരത്തണം

Mal2 U3Post A Comment:

0 comments: