കണ്ടെത്താം - ഞാനാണ് താരം

RELATED POSTS

# "ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ" ഈ വാക്യം പാഠത്തിൽ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അടിയിൽ വരയ്ക്കു.
# 'എത്തുംപിടിയും കിട്ടുക' എന്തുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും അർത്ഥമാക്കുന്നത്? മനസിലാക്കുക എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം.

MAL2 U6Post A Comment:

0 comments: