എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

The Jungle Fight - Activity - 02

Share it:

RELATED POSTS

The animals gathered around the drummer.
Imagine that the animals are standing in alphabetical order.
Which animal will come first?
Arrange the names of the animals in the alphabetical order.
(giraffe, cat, zebra, tiger, elephant, lion, fox, bear, horse,bull)
ANSWER KEY
  1. Bear
  2. Bull
  3. cat
  4. Elephant
  5. Fox
  6. Giraffe
  7. Horse
  8. Lion
  9. Tiger
  10. Zebra
Share it:

Eng2 U4Post A Comment:

0 comments: