എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

The Jungle Fight - Activity - 01

Share it:

RELATED POSTS

‘Who is ready to come with me?’ asked the drummer. All the animals began to talk loudly about themselves.
Let’s find out who they are.
DOWN
1. I like honey. I can walk on two legs. (4 letters)
2. I am the tallest animal. I have a long neck. (7 letters)
ACROSS
3. I am the king of the forest. I can roar. (4 letters)
4. I am the biggest animal on land. I have a long nose. (8 letters)
5. I can howl. I’m very cunning. (3 letters)
6. I look like a horse. I have stripes on my body. (5 letters)
ANSWER KEY
Look at the picture.
Identify this animal.
How will he talk about himself? Write it down.
I have yellowish fur with black lines. I have a long tail. I can growl.
Share it:

Eng2 U4Post A Comment:

0 comments: