എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

The Jungle Fight - Activity - 03

Share it:

RELATED POSTS

Look at the pictures of animals. They are speaking about themselves.
Select the apt sounds from the box. Write about them.
growl, neigh, trumpet, howl, bellow, roar
I am a lion.
I can roar.
I am an elephant.
I can trumpet.
I am a tiger.
I can growl.
I am a horse.
I can neigh.
I am a bull.
I can bellow.
I am a fox.
I can howl.
Share it:

Eng2 U4Post A Comment:

0 comments: