എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

The Jungle Fight - Activity - 04

Share it:

RELATED POSTS

Say what the fighters are doing. You can select words from the box to write the sentences. One is done for you.
throwing, biting, hitting, kicking, butting
The lion is hitting the elephant.
The tiger is biting the elephant.
The horse is kicking the bull.
The bull is butting the giraffe.
The fox is throwing the cat.
Share it:

Eng2 U4Post A Comment:

0 comments: