അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Jungle Fight - Activity - 05

Mashhari
0
The king is very happy with his new pet, the cat. He wanted to know how the cat became the winner. The king asked the cat about the fight.
This is what the cat said. Can you complete it?
The elephant was big but the lion beat him.
The lion was strong but the tiger beat him.
The tiger was brave .........................................
The bear was fat...........................................
The giraffe was tall.......................................
The bull was smart......................................
The horse was fast ....................................
The fox was cunning.....................................
I was small but I won the fight.
ANSWER KEY
The elephant was big but the lion beat him.
The lion was strong but the tiger beat him.
The tiger was brave but the bear beat him.
The bear was fat but the giraffe beat him.
The giraffe was tall but the bull beat him.
The bull was smart but the horse beat him.
The horse was fast but the fox beat him.
The fox was cunning but the cat beat him.
I was small but I won the fight.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !