എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

The Jungle Fight - Activity - 05

Share it:

RELATED POSTS

The king is very happy with his new pet, the cat. He wanted to know how the cat became the winner. The king asked the cat about the fight.
This is what the cat said. Can you complete it?
The elephant was big but the lion beat him.
The lion was strong but the tiger beat him.
The tiger was brave .........................................
The bear was fat...........................................
The giraffe was tall.......................................
The bull was smart......................................
The horse was fast ....................................
The fox was cunning.....................................
I was small but I won the fight.
ANSWER KEY
The elephant was big but the lion beat him.
The lion was strong but the tiger beat him.
The tiger was brave but the bear beat him.
The bear was fat but the giraffe beat him.
The giraffe was tall but the bull beat him.
The bull was smart but the horse beat him.
The horse was fast but the fox beat him.
The fox was cunning but the cat beat him.
I was small but I won the fight.
Share it:

Eng2 U4Post A Comment:

0 comments: