അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Jungle Fight - PROJECT

Mashhari
0
Collect pictures of different animals and paste them in your notebook.
Classify the animals as wild and domestic animals in the table below.
Domestic animals Wild animals
COW ELEPHANT
CAT TIGER
GOAT LION
HEN MONKEY
DUCK BEAR
PIG FOX
DOG DEER
RABBIT GIRAFFE
HORSE DEER
CAMEL LEOPARD
Which animal do you like the best?
Write a few sentences about it.
I like cat very much. It is a domestic animal. It has four legs. It has a tail. It kills the rats in our house. It is fond of milk, fish and meat. It is very beautiful and friendly animal.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !