അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Jungle Fight - Page 88

Mashhari
0
PICTURE DESCRIPTION
Who is standing in front of the fox?
Is he going to fight with the fox?
What are the other animals doing?
READ NOW
‘Meow… meow…. Will you give me a chance?’
The cat stepped forward.
‘Yeh! Ha... ha...! Everybody laughed at the cat.
‘I can throw you up like a feather.’
The fox threw the cat into the air.
NEW WORDS
Feather = തൂവൽ
Threw = എറിഞ്ഞു
Air = വായു
MALAYALAM MEANING
‘Meow… meow…. Will you give me a chance?’
'മ്യാവൂ...മ്യാവൂ...നീ എനിക്കൊരവസരം തരാമോ?
The cat stepped forward.
പൂച്ച മുൻപോട്ട് നീങ്ങി.
‘Yeh! Ha... ha...! Everybody laughed at the cat.
'യേ! ഹ...ഹ...! എല്ലാവരും പൂച്ചയെ കളിയാക്കി.
‘I can throw you up like a feather.’
'നിന്നെ ഞാൻ ഒരു തൂവൽ കണക്കെ പൊക്കിയെറിയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും.'
The fox threw the cat into the air.
കുറുക്കൻ പൂച്ചയെ വായുവിലേക്ക് പൊക്കിയെറിഞ്ഞു.
SIMPLE QUESTIONS
01. Why did all the animals laugh at the cat?
They tought that it was a foolish cat.

The Jungle Fight - FULL CONTENT LISTS
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !