ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

The Jungle Fight - Page 87

Mashhari
0
PICTURE DESCRIPTION
The horse defeated the bull. He kicked the bull and the bull fell down.
Who are there in the picture?
What's the horse doing?
Why is it looking behind?
What is he saying?
Where is the fox?
Do you want to know why the horse is turning back?
READ NOW
‘Hurray… hurray…. I won… I won…,’ neighed the horse.
‘Not yet, my dear,’ the fox jumped into the fighting ground.
The horse stared at him.
They stood face to face ready to fight.
‘Hey look there’s something behind you,’ the fox said cunningly.
At once the horse turned and looked back.
‘Crunch....’ The fox bit the horse’s neck.
The horse fell down.
‘Ha...ha..., I am the final winner,’ laughed the fox.
NEW WORDS
Fighting ground = പോരാട്ട വേദി
Stared = തുറിച്ചു നോക്കി
Cunning = കൗശലക്കാരൻ
Cunningly = കൗശലത്തോടെ
Bit = കടിച്ചു
MALAYALAM MEANING
‘Hurray… hurray…. I won… I won…,’ neighed the horse.
'ഹുറേ...ഹുറേ....ഞാൻ ജയിച്ചു...' കുതിര ചിനച്ചു.
‘Not yet, my dear,’ the fox jumped into the fighting ground.
'ഇതേവരെ ഇല്ല, എന്റെ പ്രിയനേ', കുറുക്കൻ പോരാട്ട വേദിയിലേക്ക് ചാടിക്കയറി.
The horse stared at him.
കുതിര അവനെ തുറിച്ചു നോക്കി.
They stood face to face ready to fight.
അവർ പോരാടാൻ തയാറായി മുഖാമുഖം നിന്നു.
‘Hey look there’s something behind you,’ the fox said cunningly.
'ഹേയ് നിന്റെ പിറകിൽ നോക്കൂ..എന്തോ ഒന്ന്' കുറുക്കൻ കൗശലത്തോടെ പറഞ്ഞു.
At once the horse turned and looked back.
പെട്ടെന്ന് കുതിര പിറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി.
‘Crunch....’ The fox bit the horse’s neck.
'ക്രഞ്ചു..' കുറുക്കൻ കുതിരയുടെ കഴുത്തിന് കടിച്ചു.
The horse fell down.
കുതിര താഴെ വീണു.
‘Ha...ha..., I am the final winner,’ laughed the fox.
'ഹ....ഹ..., ഞാനാണ് അവസാന വിജയി.' കുറുക്കൻ ചിരിച്ചു.
SIMPLE QUESTIONS
01. What did the fox say?
Hey look there’s something behind you
02. What was the fox’s trick?
He changed the horse attention to tha back to bite the horse's neck.

The Jungle Fight - FULL CONTENT LISTS
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !