അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Jungle Fight - Page 86

Mashhari
0
PICTURE DESCRIPTION
Will anybody challenge the bull?
Look at the bull. What is it doing?
What is the horse doing?
Will the horse say anything to the bull?
What will the bull reply?
Don't you want to know what happened?
READ NOW
‘Come on…. Who is the next fighter?’ The bull bellowed.
‘I’m here to fight with you,’ the horse neighed.
The bull and the horse stood face to face.
The bull rushed to the horse.
The horse stepped aside.
‘Thud....’ The horse kicked the bull on his belly.
‘Ah...!’ The bull fell down.
NEW WORDS
Fighter = പോരാളി
Bellowed = അമറി ,മുക്കറയിട്ടു
Neighed = ചിനച്ചു
Face to face = മുഖാമുഖം
Rushed = പാഞ്ഞുചെന്നു ,കുതിച്ചു
Aside = ഒരു വശത്തേക്ക്
Kicked = തൊഴിച്ചു
Belly = വയർ
MALAYALAM MEANING
‘Come on…. Who is the next fighter?’ The bull bellowed.
'വരൂ....ആരാണ് അടുത്ത പോരാളി?' കാള അമറി.
‘I’m here to fight with you,’ the horse neighed.
'നിന്നോട് പോരാടുവാൻ ഞാനിവിടുണ്ട്' കുതിര ചിനച്ചു.
The bull and the horse stood face to face.
കാളയും കുതിരയും മുഖാമുഖം നിന്നു.
The bull rushed to the horse.
കാള കുതിരയുടെ നേരെ പാഞ്ഞടുത്തു.
The horse stepped aside.
കുതിര ഒരു വശത്തേയ്ക്ക് മാറിനിന്നു.
‘Thud....’ The horse kicked the bull on his belly.
'തഡ്...' കുതിര കാളയുടെ വയറിൽ തൊഴിച്ചു.
‘Ah...!’ The bull fell down.
'ആ...' കാള താഴെ വീണു.
SIMPLE QUESTIONS
01. Who won the fight? The horse won the fight.
02. What sound does the bull make?
It bellows.

The Jungle Fight - FULL CONTENT LISTS
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !