നാടൻ കളികളും കളി ഉപകരണങ്ങളും

RELATED POSTS


പണ്ട്, കുട്ടികളുടെ അവധിക്കാലം, പലവിധ കളികളിലൂടെയായിരുന്നു ചെലവഴിച്ചിരുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് ശാരീരികമായും മാനസികമായുമുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക്, "നാടൻകളികൾ" ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമായിരുന്നു. ധാരാളം നാടൻ കളികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചില കളികളുടെ പേര് അറിയാം അവയുടെ കളി ഉപകരണങ്ങളും അറിയാം.
നാടൻ കളികൾ കളി ഉപകരണങ്ങൾ
എട്ടുകളി (കുറ്റികളി ) ഒരേ വലുപ്പമുള്ള 4 ( മടൽ / മുള ) പൊളി , കളം , 4 വീതം കരുക്കൾ
ഇട്ടൂലി
സേഫ്റ്റി പിൻ
അക്ക് കളി
ഓടിൻ കഷ്ണം / ടൈൽ കഷ്ണം
കൊത്തക്കല്ല്
മിനുസമുള്ള 5 കല്ലുകൾ
വടം വലി
വടം
പമ്പരം കൊത്ത്
പമ്പരം, ചരട്
ഗോലികളി
ഗോലി
പകിടകളി
പകിട, കളിക്കളം, നാല് വീതം കരുക്കൾ
കാൽപന്ത് കളി
കാൽപന്ത്
കുട്ടിയും കോലും
നീളം കുറഞ്ഞതും നീളം കൂടിയതുമായ കമ്പുകൾ
കസേരകളി
കസേരകൾ, വിസിൽ
മാണിക്യ ചെമ്പഴുക്ക
ചെറിയ പന്തുപോലുള്ള വസ്തുക്കൾ
ഏറ് പന്ത്
ചെറിയ പന്ത്

EVS4 U5Post A Comment:

0 comments: