ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Lunch | ഉച്ചഭക്ഷണം

Mashhari
0
The school buys vegetables for making children's lunch. 2725 rupees was spent in June for this and 675 rupees more in August. The amount spent in July is 175 less than the amount in August. The amount in September is 275 more than the amount in June.
01. How much was spent in each of these four months?
Price of vegetable in June = 2725 Rupees
Price of vegetable in August = 2725 + 675 = 3400 Rupees
Price of vegetable in July = 3400 - 175 = 3225 Rupees
Price of vegetable in September = 2725 + 275 = 3000 Rupees
02. In which month was it most? And the least?
August = 3400 Rupees
June = 2725 Rupees
03. How much was spent in all four months together?
2725 + 3400 + 3225 + 3000 = 12350 Rupees

YOUTUBE CLASS Related with This Question സ്കൂളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം തയാറാക്കാൻ വാങ്ങിയ പച്ചക്കറിയുടെ വില നോക്കൂ. ജൂൺ മാസത്തിൽ 2725 രൂപയുടെ പച്ചക്കറി വാങ്ങി. ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ജൂൺ മാസത്തേക്കാൾ 675 രൂപ അധികവും ജൂലായ് മാസത്തിൽ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തേക്കാൾ 175 രൂപ കുറവും ആയിരുന്നു. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ജൂൺ മാസത്തേക്കാൾ 275 രൂപ കൂടുതലായിരുന്നു.
01. ഓരോ മാസത്തിലും എത്ര രൂപയുടെ പച്ചക്കറി വാങ്ങി?
ജൂണിലെ പച്ചക്കറി വില = 2725 രൂപ
ആഗസ്റ്റിലെ പച്ചക്കറി വില = 2725 + 675 = 3400 രൂപ
ജൂലൈയിലെ പച്ചക്കറി വില = 3400 - 175 = 3225 രൂപ
സെപ്റ്റംബറിലെ പച്ചക്കറി വില = 2725 + 275 = 3000 രൂപ
02. ഏത് മാസത്തിലാണ് കൂടുതൽ ചെലവായത്? കുറവോ?
ആഗസ്റ്റ് = 3400 രൂപ
ജൂൺ = 2725 രൂപ
03. നാൾ മാസത്തേയ്‌ക്ക് വാങ്ങിയ പച്ചക്കറിയുടെ ആകെ വില എത്ര?
2725 + 3400 + 3225 + 3000 = 12350 Rupees
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !