ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

The Fat Cat - Page 55

Mashhari
0
READ NOW
'It is my mat,' the rat says.
'So what?' asks the cat.
'Get off,' says the rat.
'No, I won't,' says the fat cat.
'Hmm.... I'll get my bat,' the rat says.
NEW WORDS
- Get off = എണീറ്റുമാറ്
- Won't = ഇല്ല
- Get = കൊണ്ടുവരിക
MALAYALAM MEANING
'It is my mat,' the rat says.
'ഇതെന്റെ പായയാണ്,' എലി പറഞ്ഞു.
'So what?' asks the cat.
'അതിനെന്താ?,' പൂച്ച ചോദിച്ചു.
'Get off,' says the rat.
'എണീറ്റുമാറ്,' എലി പറഞ്ഞു.
'No, I won't,' says the fat cat.
'ഇല്ല,ഞാൻ മാറില്ല,' തടിയൻ പൂച്ച പറഞ്ഞു.
'Hmm.... I'll get my bat,' the rat says.
'ഹും.... ഞാനെന്റെ ബാറ്റിനെ കൊണ്ടുവരും,' എലി പറഞ്ഞു.
SIMPLE QUESTIONS
01. Where is the cat now?
Ans :- On the mat
02. Whose mat is it?
Ans :- Rat's
03. What does the rat say?
Ans :- Get off
04. What does the cat say?
Ans :- No, I won't
05. Is the cat ready to give the mat to the rat?
Ans :- No
06. What does the rat say?
Ans :- I will get may bat
FIRST BELL CLASS Related with this Page The Fat Cat - FULL CONTENT LISTS
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !