ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

The Fat Cat - Page 54

Mashhari
0
READ NOW
The fat cat jumps onto the mat.
The rat moves back.
'Go away Catty,' says the rat.
NEW WORDS
- Jump = ചാടുക
- Onto = മുകളിലേയ്ക്ക്
- Moves back = പിറകോട്ട് മാറുക
- Go away = ദൂരെ പോകൂ
MALAYALAM MEANING
The fat cat jumps onto the mat.
തടിയൻ പൂച്ച പായയുടെ മുകളിലേയ്ക്ക് ചാടി.
The rat moves back.
എലി പിറകോട്ട് മാറി.
'Go away Catty,' says the rat.
'ദൂരെ പോകൂ ക്യാറ്റി' എലി പറഞ്ഞു.
SIMPLE QUESTIONS
01. Who jumps onto mat?
Ans :- Cat
02. What does the rat do?
Ans :- Moves back
03. What does the rat say?
Ans :- Go away catty
FIRST BELL CLASS Related with this Page The Fat Cat - FULL CONTENT LISTS
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !