ജീവികളുടെ വീടുകൾ

RELATED POSTS

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന നായയ്ക്കും ഒരു പാർപ്പിടം വേണം, അല്ലേ? കൂട് എന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ പറയുക. ധാരാളം ജീവികൾ അവർക്ക് താമസിക്കുവാൻ കൂടുകൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട്. താഴെ ഓരോ ജീവികളുടേയും കൂടുകളുടെ ചിത്രം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ജീവികളുടെ പേരും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
- കാക്ക
- മരംകൊത്തി
- മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ
- തത്ത
- ഉറുമ്പ്
- കുഴിയാന
- വേട്ടാവെളിയൻ
- കടുവ
- കുളവി
- ചിലന്തി
- ഒച്ച്
- കക്ക
- കാട്ടുപോത്ത്
- ആന
- മുയൽ
- എലി
ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളുടെ ചിത്രം ശേഖരിച്ചു നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒട്ടിക്കാം ജീവികളുടെ പേര് എഴുതാം.

Mal2 U2Post A Comment:

0 comments: