റൗലറ്റ് ആക്ട് [Roulette act]

RELATED POSTS

ആരെയും അറസ്റ്റ്ചെയ്ത് വിചാരണ കൂടാതെ എത്രകാലം വേണമെങ്കിലും തടവിൽ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നിയമം ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നു . ഇതാണ് റൗലറ്റ് നിയമം .
The British introduced an Act which gave them power to arrest and imprison anyone they wanted without trial for any length of time.This act was called Roulette act.

EVS4 U3Post A Comment:

0 comments: