എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

പദശേഖരം

Share it:

RELATED POSTS

കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദങ്ങൾ ശേഖരിക്കാം എഴുതാം

 1. - വയൽ
 2. - കണ്ടം
 3. - നിലം
 4. - പാടം
 5. - ചേറ്
 6. - കലപ്പ
 7. - നുകം
 8. - ഞവരി (വിതയ്ക്കും മുമ്പ് നിലം നിരപ്പാക്കുന്ന ഉപകരണം.)
 9. - കട്ടതല്ലി (ഉഴവു കഴിഞ്ഞ് പാടത്തുളള കട്ടകള്‍ ഉടയ്ക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.)
 10. - വരണ്ടി (പുല്ലും മറ്റും തളളിനീക്കുന്നതിനുളള ഉപകരണം.)
 11. - വിത്ത്
 12. - വിത
 13. - ഞാറ്
 14. - വളം
 15. - കൊയ്‌ത്ത്‌
 16. - കറ്റ
 17. - കോരുകൊട്ട
 18. - തൂണി
 19. - മെത്തി
 20. - തവിട്
 21. - പുഞ്ചവയൽ
Share it:

MAL3 U3Post A Comment:

0 comments: