എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Paper Boat Activity - 1

Share it:

RELATED POSTS

‘I load my little boats with shiuli flower from our garden...’
The boy says many things about his hopes, wishes, plans and dreams.
Now make sentences about the boy’s dreams and hopes, by matching the items in the columns meaningfully.
Join the items in the columns and write meaningful sentences in the space below.
1. I float my paper boat in the stream.
2. I hope that someone will see my paper boat.
3. I bury my face in my arm.
4. I write my name on the paper boat.
Share it:

Eng4 U2Post A Comment:

0 comments: