എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

Paper Boat Activity - 2

Share it:

RELATED POSTS

Read the following sentences. Write the word opposite in meaning to the word underlined, in the space provided. Complete the puzzle using these words. 1. Anna is small. But the boy is ........................
2. Anna learned ................. habits from her aunt. She doesn't like bad habits.
3. Anna's father started for his office at ................. and returned home at dusk.
4. The boy launched his boats during the day . He dreamt about it at .......................
5. The boy pulled the boat. Anna became sad. Aunt made boats. Anna became ...................
ANSWER KEY
1. Anna is small. But the boy is big.
2. Anna learned good habits from her aunt. She doesn't like bad habits.
3. Anna's father started for his office at dawn and returned home at dusk.
4. The boy launched his boats during the day . He dreamt about it at night.
5. The boy pulled the boat. Anna became sad. Aunt made boats. Anna became happy.
Share it:

Eng4 U2Post A Comment:

0 comments: