അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Paper Boat Activity - 2

Mashhari
0
Read the following sentences. Write the word opposite in meaning to the word underlined, in the space provided. Complete the puzzle using these words. 1. Anna is small. But the boy is ........................
2. Anna learned ................. habits from her aunt. She doesn't like bad habits.
3. Anna's father started for his office at ................. and returned home at dusk.
4. The boy launched his boats during the day . He dreamt about it at .......................
5. The boy pulled the boat. Anna became sad. Aunt made boats. Anna became ...................
ANSWER KEY
1. Anna is small. But the boy is big.
2. Anna learned good habits from her aunt. She doesn't like bad habits.
3. Anna's father started for his office at dawn and returned home at dusk.
4. The boy launched his boats during the day . He dreamt about it at night.
5. The boy pulled the boat. Anna became sad. Aunt made boats. Anna became happy.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !