എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

Two Ants - Page 12

Share it:

RELATED POSTS

READ NOW
NEW WORDS
# Suddenly = പെട്ടെന്ന്
# Sky = ആകാശം
# Fall = വീഴുക
# Ground = നിലം
MALAYALAM MEANING
Suddenly Sen goes up in the sky.
Ben falls down on the ground.
SIMPLE QUESTIONS
01. Who goes up in the sky?
Sen
02. Who falls down on the ground?
Ben
Share it:

Eng1 U1Post A Comment:

0 comments: