ഒന്നെന്ന് ചൊല്ലീട്ട് ഒരുമിച്ചു നിന്നപ്പോൾ

RELATED POSTS

ഒന്നെന്ന് ചൊല്ലീട്ട് ഒരുമിച്ചു നിന്നപ്പോൾ
ഒന്നല്ലോ കിട്ടീ കുന്നിമണി
രണ്ടെന്നു ചൊല്ലീട്ട് ഇരുവരും ചേർന്നപ്പോൾ
രണ്ടല്ലോ കിട്ടി ചെണ്ടുമല്ലി
മൂന്നെന്ന് ചൊല്ലിട്ട് മുന്നിലായ് വന്നപ്പോൾ
മൂന്നല്ലോ കിട്ടി മുത്തുകളും
നാലെന്നു ചൊല്ലി നാലാളു ചേർന്നപ്പോൾ
നാലെണ്ണം കിട്ടി നാരങ്ങ
അഞ്ചെന്നു ചൊല്ലി അഞ്ചാളു ചേർന്നപ്പോൾ
അഞ്ചെണ്ണം കിട്ടി ഇഞ്ചി മിഠായ്
ആറെന്നു ചൊല്ലി ആറു പേർ നിന്നപ്പോൾ
ആറു താറാവുകൾ നീന്തിയെത്തി
ഏഴെന്ന് ചൊല്ലി ഏഴു പേർ വന്നപ്പോൾ
ഏഴു കഴുതകൾ ഓടി എത്തി.

NumbersPost A Comment:

0 comments: