പദങ്ങൾ കണ്ടെത്താം

RELATED POSTS

താഴെപ്പറയുന്ന പദങ്ങൾക്ക് പകരം കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എഴുതാം
# ന്യായം - ഞായം
# മനസ്സ് - ഉള്ളം
# ശരീരം മെയ്യ്
# മധുരിക്കുക - മതിർക്കുക
# ആഗ്രഹം - പൂതി
കണ്ടെത്താം എഴുതാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പക്ഷികളുടെ വിശേഷണങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതാം മഞ്ഞയുടുപ്പിൽ കരിയുമായി - മഞ്ഞക്കിളി മെയ്യാകെ വെള്ളയായ് - കൊക്ക് കൂരിരുട്ടിന്റെ കിടാത്തി - കാക്ക മാരിവിൽ ചേലൊത്ത പക്ഷി - മയിൽ പച്ചയുടുപ്പും ചെഞ്ചായം തേച്ച ചുണ്ടും - തത്ത

MAL3 U2Post A Comment:

0 comments: