അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Lovely Flowers

Mashhari
0
PICTURE DESCRIPTION
This is a beautiful picture. The king is standing in front of the palace. There are two soldiers standing behind him. One soldier holds the spear and the other soldier carries royal fan. The children are standing in the courtyard. They have well grown plants in their hands. They are happy. They hope to become the prince.
READ THE PASSAGE

The king arrived and looked at the plants.
Children gathered in the courtyard of the palace with flowery pots. Red, blue, yellow.... The courtyard had turned into a bouquet.
The king looked at the children. Their faces were shining with hope.
‘Hah!’ the king sighed. He was not at all happy.
NEW WORDS
# Arrived = എത്തിച്ചേർന്നു
# Gathered = ഒത്തുചേരുക
# Courtyard = മുറ്റം
# Bonquet = പുഷ്പകൂട്ടം / പൂച്ചെണ്ട്
# Hope = പ്രതീക്ഷ
# Sigh = നെടുവീർപ്പിടുക
MALAYALAM MEANING
രാജാവ് വന്നു ചെടികളിലേയ്‌ക്ക് നോക്കി.
കുട്ടികളെല്ലാം പൂക്കൾ ഉള്ള ചെടികളുമായി കൊട്ടാരമുറ്റത്ത് ഒത്തുക്കൂടി. ചുവപ്പ്, നീല, മഞ്ഞ .....മുറ്റം നിറയെ ഒരു പൂച്ചെണ്ടായി മാറി.
രാജാവ് കുട്ടികളെ നോക്കി. അവരുടെ മുഖങ്ങൾ പ്രതീക്ഷകൾ കൊണ്ട് തിളങ്ങുകയായിരുന്നു.
ഹാ! രാജാവ് നെടുവീർപ്പിട്ടു. അദ്ദേഹം ഒട്ടും സന്തോഷവാനായിരുന്നില്ല.
QUESTIONS AND ANSWERS
1. Why was the king unhappy?
The king could not find what he expected.
2. What did he expect from the children?
Honesty
3. Where did the children gather?
In the courtyard
4. What were they holding?
With Flowery Pots.
5. Was the king happy?
No
6. How was the courtyard look like?
Like a bouquet.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !