അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

A smile

Mashhari
0
Then what happened?
What will Pingala reply?
Let’s read the passage.

READ THE PASSAGE
Pingala held his head down and said, ‘Forgive me, Your Highness. I tried my best to grow the seed. I gave the best soil and manure to it. But the seed did not grow.’
A smile appeared on king’s face.
NEW WORDS
# Forgive = ക്ഷമിക്കുക
# Soil = മണ്ണ്
# Manure = വളം
# Smile = പുഞ്ചിരി # Appear = പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക
MALAYALAM MEANING
Pingala held his head down and said, ‘Forgive me, Your Highness.
പിംഗള തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ,' എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, മഹാരാജൻ.' I tried my best to grow the seed.
ഞാൻ വിത്ത് വളർത്താൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. I gave the best soil and manure to it.
ഞാനതിന് ഏറ്റവും നല്ല മണ്ണും വളവും നൽകി.
But the seed did not grow.’
പക്ഷേ, വിത്ത് മുളച്ചില്ല.
A smile appeared on king’s face.
രാജാവിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.
SIMPLE QUESTIONS
01. What did Pingala say?
Pingala says Forgive me, Your Highness. I tried my best to grow the seed. I gave the best soil and manure to it. But the seed did not grow.
02. What did the king do, after hearing his words ?
He hugged pingala
03. Why did Pingala hold his head down?
He thought that the king would be angry with him.
04. Why did the king smile?
He found a successor.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !