എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

The Prince

Share it:

RELATED POSTS

Look at the picture....
Where is Pingala standing?
Yes, he is standing near the king.
How did this happen?
Do you want to know?
Then, read the passage named
“ The prince ”
Let’s read ...

READ THE FOLLOWING
He hugged Pingala and announced,
‘Here is the crown prince! I had given everyone roasted seeds, which would never grow. Only this boy is honest.
I am sure, one day, he will rule this kingdom justly.’
NEW WORDS
# Hugged = കെട്ടിപ്പിടിച്ചു
# Announced = പ്രഖ്യാപിച്ചു
# Crown = കിരീടം
# Prince = രാജകുമാരൻ
# Crown Prince = കിരീടാവകാശി
# Roasted = വറുത്തത്
# Justly = നീതിപൂർവം
MALAYALAM MEANING
He hugged Pingala and announced,
അദ്ദേഹം പിംഗളയെ കെട്ടിപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചു. ‘Here is the crown prince! I had given everyone roasted seeds, which would never grow.
ഇതാ കിരീടാവകാശി. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നൽകിയത് വറുത്ത വിത്തുകളാണ്, അത് ഒരിക്കലും മുളക്കുകയില്ല.
Only this boy is honest.
ഈ ബാലൻ മാത്രമാണ് സത്യസന്ധൻ.
I am sure, one day, he will rule this kingdom justly.’
എനിക്കുറപ്പാണ്, ഒരുനാൾ ഇവൻ ഈ രാജ്യം നീതിപൂർവം ഭരിക്കും.
SIMPLE QUESTIONS
01. What did the king announce?
The king announced the new Crown Prince.
Share it:

Eng4 U1Post A Comment:

0 comments: