അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Prince

Mashhari
0
Look at the picture....
Where is Pingala standing?
Yes, he is standing near the king.
How did this happen?
Do you want to know?
Then, read the passage named
“ The prince ”
Let’s read ...

READ THE FOLLOWING
He hugged Pingala and announced,
‘Here is the crown prince! I had given everyone roasted seeds, which would never grow. Only this boy is honest.
I am sure, one day, he will rule this kingdom justly.’
NEW WORDS
# Hugged = കെട്ടിപ്പിടിച്ചു
# Announced = പ്രഖ്യാപിച്ചു
# Crown = കിരീടം
# Prince = രാജകുമാരൻ
# Crown Prince = കിരീടാവകാശി
# Roasted = വറുത്തത്
# Justly = നീതിപൂർവം
MALAYALAM MEANING
He hugged Pingala and announced,
അദ്ദേഹം പിംഗളയെ കെട്ടിപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചു. ‘Here is the crown prince! I had given everyone roasted seeds, which would never grow.
ഇതാ കിരീടാവകാശി. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നൽകിയത് വറുത്ത വിത്തുകളാണ്, അത് ഒരിക്കലും മുളക്കുകയില്ല.
Only this boy is honest.
ഈ ബാലൻ മാത്രമാണ് സത്യസന്ധൻ.
I am sure, one day, he will rule this kingdom justly.’
എനിക്കുറപ്പാണ്, ഒരുനാൾ ഇവൻ ഈ രാജ്യം നീതിപൂർവം ഭരിക്കും.
SIMPLE QUESTIONS
01. What did the king announce?
The king announced the new Crown Prince.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !