അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Elves and the Shoemaker - Activity 3

Mashhari
0
Match the dialogues and write them in the space provided. One is done for you.

1. Shoemaker’s Wife: We’ll pay you in a month’s time. Please be kind to us.
Mr. Boot: Be kind? Not a chance. That’s not my way.
2. ...................................
3. ...................................
4. ...................................
5. ...................................
6. ...................................

ANSWER KEY
2. Shoemaker's Wife :- We have to work hard. We must not lose our shop.
Shoemaker :- That's what we cannot do.
3. Shoemaker :- Wow! It's a miracle. The leather has been made into a pair of beautiful shoes.
Shoemaker's Wife :- I can't believe this! Who made these?
4. Shoemaker :- Ten pounds
Customer :- Only ten pounds? But they are so well made. I'll give you fifteen.
5. Elf 2 :- But we can't do it any more. There're others in need. We're going to them.
Elf 1 :- Yes, this will be our final visit and this our final shoe.
6. Elf 1 :- This is our last shoe. We are leaving.
Shoemaker's Wife:- We'll always be thankful to you.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !