അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Elves and the Shoemaker - Activity 4

Mashhari
0

Complete the table given below:
Long Form Short Form
We are We're
....... That's
We will .......
........ I'm
I cannot .......
........ Let's
We have .........
ANSWER KEY
Long Form Short Form
We are We're
That is That's
We will We'll
I am I'm
I cannot I can't
Let us Let's
We have We've
MORE Words
Long Form Short Form
They are They're
Do not Don't
You are You're
Will not Won't
Can not Can't
I will I'll
Could not Couldn't
We are We're
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !