എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

The Baby Elephat - I Know

Share it:

RELATED POSTS

I am green in colour.
My beak is red.
I like fruits.
I can talk
Who am I
PARROT
I live on trees.
My tail is long.
I eat bananas.
I jump from tree to tree.
Who am I
MONKEY
I sleep during the day.
I wake up at night.
I have a round face.
My eyes are sharp.
Who am I
OWL
I am the king of the forest.
I can roar.
I am very strong.
I eat flesh.
Who am I
LION

Some events from the story are given below. Number the boxes in the order in which the events happened.

Share it:

Eng1 U5Post A Comment:

0 comments: