അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Baby Elephat - I Know

Mashhari
0
I am green in colour.
My beak is red.
I like fruits.
I can talk
Who am I
PARROT
I live on trees.
My tail is long.
I eat bananas.
I jump from tree to tree.
Who am I
MONKEY
I sleep during the day.
I wake up at night.
I have a round face.
My eyes are sharp.
Who am I
OWL
I am the king of the forest.
I can roar.
I am very strong.
I eat flesh.
Who am I
LION

Some events from the story are given below. Number the boxes in the order in which the events happened.

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !