അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Baby Elephant - Page 94

Mashhari
0

Where is the baby elephant sitting?
Under a big tree.
What is the baby elephant doing?
The baby elephant is crying.
Why is the baby elephant crying?
Let's see

READ NOW

'I don't look good.
I don't want to be an elephant.
I want to be someone else.'
The baby elephant started crying.

NEW WORDS
Someone = ആരോഒരാൾ
Else = വേറെ
Started = തുടങ്ങി
Crying = കരച്ചിൽ

FIND
1. What will the beby elephant do now?
Ask for help.
2. Will anybody help him?
Yes / No
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !