അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

The Baby Elephant - Page 93

Mashhari
0
Look at the picture
Who are there in the picture?
A Parrot, A Squirrel, A Tiger and An Owl
READ NOW
'How big your ears are! You can fan yourself using them,' said the parrot.
'You have a trunk. You can uproot a tree,' said the squirrel.
'See, you have so many friends. We all love you,' said the owl.
'You're big. And you're strong,' said the tiger.

NEW WORDS
Fan = വിശറി (ഇവിടെ അർത്ഥം വീശുക)
Yourself = സ്വന്തമായി
Trunk = തുമ്പിക്കൈ
Uproot = പിഴുതെടുക്കുക
Strong = ശക്തിയുള്ള
FIND
1. Will the baby elephnat be happy now?
Yes / No
2. Who are your friends?
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !