യാത്രയിൽ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

RELATED POSTS

റോഡിൽ നാം പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
റോഡിൽ കൂടി പോകുമ്പോളും വാഹനം ഓടിച്ചു പോകുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം
# മുതിർന്നവർ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ അവരുടെ കൈപിടിച്ച് നടക്കുക.
# വാഹനങ്ങൾ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ കഴിയുന്നത്ര ഓരം ചേർന്ന് നടക്കുക.
# വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയാൽ മാത്രം കയറുക.
# വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയാൽ മാത്രം ഇറങ്ങുക.
# സീബ്രാലൈൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോൾ റോഡിന് ഇരുവശവും നോക്കി വാഹനങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുക.

MAL1 U8Post A Comment:

0 comments: